Skip to content
HjemHva er WISC?

Hva er WISC?

Wechsler Intelligence Scale for Children 5 (WISC-V)

Om testen

Hva er WISC? Det er en intelligenstest for barn mellom 6 år og 16 år og 11 måneder. Testen ble først utviklet av psykologen David Wechsler. Den er idag i femte utgave. Den ble lansert i 2014 i USA og i 2017 i Norge. Videre tar den omtrent 45-80 minutter å administrere. Tiden det tar å administrere testen avhenger av hvilke deltester som gjøres og barnets alder. 

normering

Resultatene et barn får på testen sammenlignes med en normgruppe. Normene som brukes kommer fra et skandinavisk prosjekt hvor 660 barn deltok. Med normgruppen har man et godt sammenligningsgrunnlag for hva som er en gjennomsnittlig, lav eller høy skåre for barna som testes. 

David Wechsler hva er wisc
David Wechsler 1896 - 1981
Velkommen til wisc tolkningskurs!

Vi holder klinikknære tolkningskurs for deg som allerede er kjent med WISC.

Hva er wisc?
deltester

wisc-v materiell. For tolkningskurs i Oslo.

For å svare på spørsmålet “hva er WISC” så er det nyttig det å se på de ulike delene testen består av. WISC-V inneholder 15 deltester. Deltestene forklares nedenfor på en svært enkel måte. For en mer presis og detaljert beskrivelse kan du klikke her.

1. Terningmønster

Barnet får tofargede klosser og skal legge dem sammen til ulike mønster.

2. Likheter

Barnet skal svare på spørsmål om hva som er likheten mellom to ord.

3. Matriser

Barnet får se flere ruter med former i, men en av rutene mangler. Oppgaven er å finne ut hvilke rute som mangler ut fra flere valg.

4. tallhukommelse

Først skal barnet gjenta tallrekker. Deretter skal barnet gjenta tallrekken som blir lest opp i omvendt rekkefølge, altså baklengs. Til slutt skal barnet gjenta tallrekker i stigende rekkefølge.

5. koding

Barnet skal raskest mulig kopiere ulike symboler over på en tallrekke.

6. Ordforståelse

Barnet skal forklare hva ulike ord betyr.

7. figurvekter

Barnet skal tenke seg frem til hva som gjør at en vekt på et bilde kommer i balanse.

8. Visuelle puslespill

Barnet skal først se på et bilde av et ferdig puslespill. Oppgaven er å velge ut de riktige puslespillbitene som ble brukt for å lage puslespillet.

9. Bildehukommelse

Barnet får se ulike bilder i noen sekunder. Deretter skal barnet huske hvilke bilder som ble vist.

10. Symbolleting

Barnet skal se på et par symboler og raskest mulig sammenligne dem med andre symboler for å avgjøre om de er like eller ulike.

11. Informasjon

Barnet skal svare på vanlige faktaspørsmål.

12. Tall-bokstav-serier

Barnet skal gjenta ulike tall og bokstaver, men tallene skal gjentas i stigende rekkefølge og bokstavene gjentas alfabetisk.

13. Utstrykning

Barnet skal kjenne igjen og markere ulike dyr på et stort ark blant flere andre bilder, raskest mulig.

14. Resonnering

Barnet skal svare på ulike resonneringsspørsmål.

15. Regning

Barnet skal løse oppgaver med hoderegning.

Hva er WISC?
indekser

Deltestene i WISC regnes sammen til indekser, eller samleskårer. Noen deltester måler hovedsakelig språklige ferdigheter. Andre deltester er handler mest om å tolke det man ser, mens andre har mest med mental hastighet å gjøre. Deltestene måler altså ulike aspekter eller sider ved et større område. 

Fullskala IQ

Den viktigste og største indeksen er en som består av 7 deltester. Den består derfor av alle områdene i WISC-V og er en samleskåre for testen, nemlig fullskala-IQ (FSIQ). En av grunnene til at IQ skåren er viktig, er at den predikerer fungeringen på ulike livsområder. IQ predikerer faktisk viktige livsområder som inntekt, utdanningsnivå og hvor godt man presterer i skole (1, 2).

Primære indekser

Et annet eksempel på en indeks er verbal forståelse. Verbalforståelse er en av hovedindeksene, men måler et mer avgrenset område. Denne indeksen består av deltester som krever at man både kategoriserer begreper men også forstår betydningen av ulike ord. Selv om disse aspektene kan synes forskjellige, så er de alle innenfor en “paraply” av verbal forståelse.

For å svare grundig på spørsmålet “hva er WISC” så bør man gå videre inn i intelligensteorier og forskingen bak testene. Dersom du vil lære mer anbefaler vi at du melder deg på kurset vårt om WISC-V tolkning. De vanligste (primære) indeksene er beskrevet nedenfor på en svært enkel måte. For en mer presis og detaljert beskrivelse kan du klikke her.

Verbal forståelsesindeks

måler at man forstår begreper, klarer å resonnere og at man har tilegnet seg vanlig kunnskap.

Består av

Likheter og ordforståelse

Visuospatial indeks

måler visuell og romlig tenking og at man forstår forholdet mellom deler og helhet i det man ser. En av oppgavene krever også motorikk.

Består av

Terningmønster og visuelle puslespill

Flytende resonneringsindeks

måler evnen til løse visuelle problemer ved å tenke logisk og abstrakt.

Består av

Matriser og figurvekter

Arbeidshukommelsesindeks

måler hvor godt man midlertidig lagrer og bearbeider enkel informasjon man får fra synet eller hørselen. Oppgavene krever oppmerksomhet og konsentrasjon.

Består av

Tallhukommelse og bildehukommelse

Prosesseringshastighetsindeks

måler hvor raskt man mentalt prosesserer enkel og ukomplisert informasjon. Hvor raskt man bearbeider det man ser eller tolker og hvor fleksibelt man klarer å skifte oppmerksomhet mellom ulike deler av oppgaven.

Består av

Koding og symbolleting

2 thoughts on “Hva er WISC?”

  1. Kari Elisabeth gabrielsen

    Hvem har den rette kompetansen til å gjennomføre en wisc test?
    Har forståelsen av at det er andre yrkesgrupper enn psykolog som kan gjennomføre den.
    I PP-tjenesten er det en god del pedagoger, kan de sertifiseres?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *